آگهی تصمیمات در شرکت فرآوری ذغال‌سنگ پروده طبس سهامی خاص، ثبت شده به شماره۱۶۷۷۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ 11917436

آگهی تغییرات

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس (شرکت سهامی عام)


برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳ و ۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ـ احمد دادوند به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسن ابطحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ذغالسنگ نگین طبس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی شناور به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و محمود شهشهانی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت معادن منگنز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و محمد مجتهد‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۹به نمایندگی شرکت معدنجو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و محمود زمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت استقلال سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۸۳ می‌باشد ۲ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمود زمانی
اطلاعات بیشتر درباره بهرام غیائی
اطلاعات بیشتر درباره احمد دادوند
اطلاعات بیشتر درباره محمد مجتهد زاده
اطلاعات بیشتر درباره مرتضی شناور
اطلاعات بیشتر درباره محمود شهشهانی پور
اطلاعات بیشتر درباره سید حسن ابطحی