آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷ 1190419

آگهی تغییرات

سیمان خاش (شرکت سهامی عام)


به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
شاپور کشایی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت جایگزین علی اکبر حشمتی رفسنجانی گردی گردید و سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد:
مصطفی پرتوافکنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره
حمید اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره
حسین فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
فرهنگ ساکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
شاپور کشایی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان خاش

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حسین فاتح
اطلاعات بیشتر درباره مهندس علی اصغر گرشاسبی
اطلاعات بیشتر درباره ص از نهاوند
اطلاعات بیشتر درباره حمید اقبالیان
اطلاعات بیشتر درباره شاپور کشائی فرد
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی پرتوافکنان