آگهی اصلاحی 11890151

آگهی تغییرات

داروسازی زهراوی (شرکت سهامي عام)


پیرو آگهی تصمیمات شماره xxxxxx/ت/۳۲ مورخ ۲۶/۶/۹۱ و xxxxxx/ت/۳۲ مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت داروسازی زهراوی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان