آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان، سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۹۰۲۶، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

آگهی تغییرات

غلتک سازان سپاهان (شرکت سهامی عام)


برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۱۰/۸۸ آقایان عبدالجواد اسلامی حسابدار رسمی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای سید هادی مدینه بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
29026
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان