آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ 11878674

آگهی تغییرات

مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شرکت سهامی عام)


به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۲/۹۰ ابراهیم بهادرانی به ش ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کرباسیان به ش ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و میر حبیب نبوی به ش ملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و مرتضی رضی‌زاده به ش ملیxxxxxxxxx۸ و رضا صحرایی به ش ملیxxxxxxxxx۸ و محمد مهدی میرمطهری به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمد مهدی میر مطهری
اطلاعات بیشتر درباره مهدی کرباسیان
اطلاعات بیشتر درباره مرتضی رضی زاده
اطلاعات بیشتر درباره رضا صحرائی
اطلاعات بیشتر درباره ابراهیم بهادرانی