آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سلیم (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ 11863228

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری سلیم (شرکت سهامي عام)


به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌‌العاده مورخ۲۱/۹/۸۸ بند۱۶ ماده۵۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری سلیم

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان