آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ 11822744

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان