آگهی اصلاحی 11812017

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری صنعت بیمه (شرکت سهامي عام)


پیرو آگهی شماره xxx۹/ت۳۲ مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ اعلام میدارد نوع شرکت به شرح فوق صحیح میباشد و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان