آگهی تغییرات شرکت تولید فرو مولیبدن (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷ 11807025

آگهی تغییرات

تولید فرومولیبدن کرمان (شرکت سهامی عام)


باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/۸/۸۸:

۱ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره بااستعفای آقای دارا ثروتیان از سمت مدیرعاملی موافقت و آقایان محمد زند وکیلی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یدالله شفیعی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن یزدانی راد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان عباس فردجو بنمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی و محمدرضا امیرزاده بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولید فرومولیبدن کرمان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان