آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ 11804791

آگهی تغییرات

شهد (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت شهد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان