آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶ 11785454

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (شرکت سهامی عام)


باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۵/۹۰:

۱‌ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره سید محمد صدر هاشمی‌نژاد به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و دکتر اصغر عارفی به نمایندگی شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شه بخش به نمایندگی شرکت سازمان عمران کرمان و حسین رحمتی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین و سعید رضا عاصمی زواره به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای مسعود صفا خواه بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند

۲‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء و مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد

مسئول ثبت شرکت‌ها‌ی ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

اشخاص

عنوان