آگهی تغییرات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷ 11758379

آگهی تغییرات

سیمان اصفهان (شرکت سهامی عام)


برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/xxx۸ آقای محسن صفوی بعنوان نماینده شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان جایگزین آقای سید حسین بدخشیان و آقای مجید کیانی بعنوان نماینده شرکت صنایع نساجی همدانیان جایگزین آقای حسین صبوخانیان برای مدت باقی مانده انتخاب شدند در نتیجه آقای علی محمد سهرابی رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد رومی نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن صفوی و مجید کیانی اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای بهرام پرورش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو عضو هیئت مدیره و مکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل و در هر دو مورد با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۹/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان اصفهان

اشخاص

عنوان