آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰ 11748432

آگهی تغییرات

فولاد امیر کبیر کاشان (شرکت سهامی عام)


باستناد صورت جلسه مورخ ۳۱/۴/۹۱ مجمع عمومی عادی سالیانه.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ موسسه حسابرسی آزمون سامانه بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان