آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ 1168294

آگهی تغییرات

توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدجواد عاصمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود برزو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالباقی غفرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محمدجواد عاصمی پور
عبدالباقی غفرانی
گروه توسعه حفاری تدبیر