آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷ 1166899

آگهی تغییرات

سیمان اصفهان (شرکت سهامی عام)


برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴ و ۴/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقای علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام پرورش کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقای محسن مشکاتی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای بهرام پرورش کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. همچنین اختیاراتی بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ـ سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان اصفهان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مجید کیانی
اطلاعات بیشتر درباره محسن مشکاتی
اطلاعات بیشتر درباره بهرام پرورش
اطلاعات بیشتر درباره محسن صفوی
اطلاعات بیشتر درباره علی محمد سهرابی