آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ 11655408

آگهی تغییرات

صنایع مس شهیدباهنر (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنایع مس شهیدباهنر

اشخاص

عنوان