آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹ 11651153

آگهی تغییرات

پخش ناز گستر اسپادانا (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۱/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نعمت‌اله زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای سعید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم مریم زمانی‌بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی‌البدل تا تاریخ۱۱/۰۲/xxx۳

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نعمت‌اله زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ( بعنوان عضو علی‌البدل) و خانم مریم زمانی‌بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت پخش ناز گستر اسپادانا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره امیر مهدی زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره مجید زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره سعید زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره نعمت اله زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره مریم زمانی بروجنی