آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ 11596887

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری توسعه توکا (شرکت سهامی عام)


برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲ و ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله رمضانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فولاد متیل شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فرامرز مظاهری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۲۱/۶/۸۷ می‌باشد و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بازرسان علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره اسداله رمضانی
اطلاعات بیشتر درباره خسرو لطفی زاده
اطلاعات بیشتر درباره علی محمد سهرابی
اطلاعات بیشتر درباره فرامرز مظاهری
اطلاعات بیشتر درباره غلام‌رضا زمانیان