آگهی تغییرات

آگهی تغییرات

کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی عام)


باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۲/۶/۹۲ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موسسه حسابرسی آروین ارفام پارس بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
1170
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان