آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هزاره سوم (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۵۴۹۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری هزاره سوم (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲/۳/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱/۸۹ واصل گردید: کلیه سهام با نام شرکت به بی نام تبدیل و در نتیجه ماده۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۱ریال منقسم بهxxx/xxx/۱سهم بی نامxxx۰ریالی است درنتیجه ماده۷ اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
254900
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان