آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰ 11559736

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سید احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان زنجان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی مجید خاموردی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان بجنورد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی سید محمدرضا نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سیمان دورود به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی ابراهیم پیامنی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان آبیک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی ابوالفضل مافی‌رنجی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره و عبدالکریم ملک‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره عبدالکریم ملک نیا
اطلاعات بیشتر درباره سید محمدرضا نجفیان
اطلاعات بیشتر درباره مجید خاموردی
اطلاعات بیشتر درباره ابراهیم پیامنی
اطلاعات بیشتر درباره ابوالفضل مافی رنجی
اطلاعات بیشتر درباره سید احمد موسوی