آگهی تصمیمات شرکت پیشتازان فناوری طلا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۰۸۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۱۰۲۵۵۰ 11540260

آگهی تغییرات

پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری (شرکت سهامی خاص)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباسی هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره عباس هشی