آگهی اصلاحی در شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۹۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ 11532765

آگهی تغییرات

صنعتی پارس خزر (شرکت سهامی عام)


پیرو آگهی xxx۷۰/ت۳۲ مورخ ۴/۵/۸۹ حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت صحیح است و بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعتی پارس خزر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان