آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵ 1152429

آگهی تغییرات

فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر (شرکت سهامی عام)


باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به یکصد و چهل میلیارد ریال از محل سود انباشته شده افزایش یافت در نتیجه سرمایه شرکت سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم عادی یکهزار ریالی با نام و تماما پرداخت شده است و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر

اشخاص

عنوان