آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲ 11516738

آگهی تغییرات

بین المللی ساروج بوشهر (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد فاطمیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی عباس صفاکیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محمد غیثی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی نادر گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اسفندیار سالاروند به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ اسفندیار سالاروند بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رحمت‌اله روستاپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را در بند ۲۰ بند بشرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمد غیثی
اطلاعات بیشتر درباره رحمت اله روستاپور
اطلاعات بیشتر درباره محمد فاطمیان
اطلاعات بیشتر درباره نادر گودرزی
اطلاعات بیشتر درباره اسفندیار سالاروند