آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷ 11489565

آگهی تغییرات

کارخانجات ایران مرینوس (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل رضا رضوانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و ناصر دهقان‌سانیچ به کد ملی xxxxxxxxx۹ و قاسم صابری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سیاوش محمدی‌رودباری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و وحیدخان ‌احمدلو به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند: بنابراین وحیدخان احمدلو بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سیاوش محمدی‌رودباری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، فروردین جمشید‌افلاکی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات ایران مرینوس

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره بقیه مدت تصدی به قرار ذیل رضا رضوانی
اطلاعات بیشتر درباره سیاوش محمدی رودباری
اطلاعات بیشتر درباره به جای وحید خان احمدلو
اطلاعات بیشتر درباره ناصر دهقان سانیچ
اطلاعات بیشتر درباره قاسم صابری