آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴ 1147602

آگهی تغییرات

غلتک سازان سپاهان (شرکت سهامی عام)


برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اهمیت نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و عبدالجواد اسلامی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت غلتک سازان سپاهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
عبدالجواد اسلامی