آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۰۰۸۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ 11457373

آگهی تغییرات

صنعتی کیمیدارو (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعتی کیمیدارو

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان