آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸ 1144332

آگهی تغییرات

تولیدی و صنعتی ایران ابزار (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یوسف امینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محسن پورکند به کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان رییس هیئت مدیره علیرضا افاضل به کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ هوشنگ عباسعلی پور کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ سید رضا موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره یوسف امینی
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا افاضل
اطلاعات بیشتر درباره محسن پورکند
اطلاعات بیشتر درباره سید رضا موسوی
اطلاعات بیشتر درباره هوشنگ عباسعلی پور