آگهی تصمیمات در شرکت نخکار سهامی عام در حال تصفیه ‌به شماره ثبت ۵۰۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ 11372455

آگهی تغییرات

نخکار (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۸/۸۹ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام (حسابداران رسمی xxx۴۲) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان ناظر تصفیه و محمدمهدی صالحی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت نخکار

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمد مهدی صالحی