آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی برنا باتری سهامی‌عام، ثبت شده به شماره ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰ 11367044

آگهی تغییرات

تولیدی برنا باطری (شرکت سهامی عام)


برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۸۹ تراز و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان ترازنامه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علیرضا جعفری نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی برنا باطری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
علی‌رضا جعفری نسب