آگهی تصمیمات شرکت روین شیمی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۸۹۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰ 11341010

آگهی تغییرات

روین شیمی (شرکت سهامی خاص)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۱۰/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان‌سانیچ به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شهلا تلیکانی به ش ملیxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت روین شیمی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره ناصر دهقان سانیچ