آگهی تصمیمات در شرکت سالمین سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲ 1130608

آگهی تغییرات

سالمین (شرکت سهامی عام)


بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس و حسابرس قانونی جهت سال مالی آینده انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ امیر خزائی بموجب معرفی نامه شمارهxxx۴/xxx ـ ۲۷/۴/۹۲ بعنوان نماینده شرکت پخش سراسری ایران بعنوان عضو هیئت مدیره بجای رامین جعفری علمداری انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد ساوه
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سالمین

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان