آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس نو (سهامی‌ عام) ثبت‌شده‌بشماره۱۰۳۴۶ دارای شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ 11272421

آگهی تغییرات

سیمان فارس نو (شرکت سهامی عام)


به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۳/۸۸ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تعیین گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتها شیراز
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان فارس نو

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان