آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰ 11259936

آگهی تغییرات

داروسازی زهراوی (شرکت سهامی عام)


به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ محمدرضا فاضلی به نمایندگی شرکت لابراتوار رازک به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود باقری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسن میرمحمدصادقی به نمایندگی از شرکت داروسازی حکیم و محمدعلی کلانتری به نمایندگی شرکت داروپخش و محمدرضا سیاهی‌شادآباد به نمایندگی شرکت داروسازی شهید قاضی به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت داروسازی زهراوی

اشخاص

عنوان