آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت۹۸۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ 1123270

آگهی تغییرات

سایپا دیزل (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سایپا دیزل

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان