آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام بشماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸ 11192435

آگهی تغییرات

معدنی دماوند (شرکت سهامي عام)


بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۹/۸۹ جواد حاجی‌رجب‌زرندی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن‌آوری سامیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، امین اکرمی به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مصطفی سلطانی‌ورزقانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ و تقی قربانی‌ به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و بهروز صفری‌آستارایی به کدملیxxxxxxxxx۱ و به نمایندگی از شرکت بنیاد مستضعفان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره۱۷ بند از اختیارات خود در ماده۵۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت معدنی دماوند

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
جواد حاجی رجب زرندی
مصطفی ورزقانی
امین اکرمی
تقی قربانی
بهروز صفری آستارائی