آگهی تغییرات شرکت شهد ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳ 1117227

آگهی تغییرات

شهد ایران (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس و مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان حمید طیبی ـ حسن متقیان ـ صادق مرتضوی علوی ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) ـ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمدعلی پولادین و سید حسن حسین پوردارچینی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ آقای حمید طیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل متین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای صادق مرتضوی علوی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت شهد ایران

اشخاص

عنوان