آگهی تغییرات 11126687

آگهی تغییرات

کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی‌عام) ثبت شده به شمارهxxx۰ بروجرد و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ۲۴/۷/xxx۹ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

۱‌ـ آقای عباس نعیمی طی نامه شمارهxxx۹‌ـ ۸۹ مورخ۲۰/۷/۸۹ به جانشینی آقای سید احمد امامی بعنوان رئیس هیئت‌مدیره غیرموظف برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

ثبت شرکت‌های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

اشخاص

عنوان