آگهی تاسیس شرکت کهکشان ارتباطات پیشتاز بامسئولیت محدود 11114049

آگهی تغییرات

کهکشان ارتباطات پیشتاز (شرکت بامسئولیت محدود)


شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱/xxx۸ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱/xxx۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور فنی و مهندسی در زمینه برق و الکترونیک شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاهها خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م۷ تیر خ خردمند جنوبی خ آذرشهر پ۳ واحدxxx

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای داود عربیون به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای امیر کاظمی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای مصطفی عربیون به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای داود عربیون به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کهکشان ارتباطات پیشتاز

اشخاص

عنوان