آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ 11052238

آگهی تغییرات

مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش‌م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی مسعود اژیه به ک‌م xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری سرآمد صنایع بهشهر به ک‌م xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی ندا شهبندیان به ک‌م xxxxxxxxx۲۹ و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش‌م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سیدنوید رضوی‌اردستانی به ک‌م xxxxxxxxx۳ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ مسعود اژیه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدنوید رضوی‌اردستانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ندا شهبندیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سید نوید رضوی اردستانی
اطلاعات بیشتر درباره مسعود اژیه