آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

آگهی تغییرات

سیمان فارس نو (شرکت سهامی عام)


به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۹/۲/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
10346
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان