آگهی تصمیمات شرکت آلومراد سهامی عام ثبت‌ شده به شماره ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵ 1099726

آگهی تغییرات

آلومراد (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصوب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده اطلاعات کامل شرکت آلومراد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان