آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ 10997107

آگهی تغییرات

شهد (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجریان پویا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت شهد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان