آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹

آگهی تغییرات

سوربن گستر طیور (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۶/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۵/xxx۳.

در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
382032
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای عبداله رنجبر
آقای سید محمد احمدیان
آقای بهمن اصلانی