آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی راه‌آهن بهین ریل سهامی خاص‌ ثبت شده بشماره ۱۹۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲ 10899701

آگهی تغییرات

مهندسی راه آهن بهین ریل (شرکت سهامی خاص)


برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره خسرو لطفی زاده