آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰ 10899255

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

اشخاص

عنوان