آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰ 10893591

آگهی تغییرات

نخریسی و نساجی خسروی خراسان (شرکت سهامی عام)


بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت فوق آقایان موسی شربت دار بنمایندگی از طرف آستان قدس رضوی، جلیل ارغند بنمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی، سید محمد داودی مقدم بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت انابد، حمیدرضا دانش کاظمی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، هادی بهروزنیا بنمایندگی از شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس بعنوان اعضای اصلی و آقایان حسن متقیان و حسن الستی بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال برگزیده شدند و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ آقای جلیل ارغند بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دانش کاظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، موسی شربتدار و سید محمد داودی مقدم و هادی بهروزنیا بسمت عضو هیئت مدیره و همچنین آقای عباس ابوئی مهریزی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان