آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ 1085456

آگهی تغییرات

صنعتی کیمیدارو (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و داروسازی اسوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و داروسازی راموفارمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ـ
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعتی کیمیدارو

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان