آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱ 1085422

آگهی تغییرات

گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان